presentations / XML Amsterdam 2013

My presentation at XML Amsterdam 2013.